Sopimusehdot

1. SOVELTAMISALA

1.1. Näitä toimitusehtoja  (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Peimet Oy:n (jäljempänä Myyjä) ja rakennus- ja asennustyötä sekä niihin liittyviä materiaaleja ja palveluja tilaavan asiakkaan (jäljempänä Ostaja) välisessä Vesikattoremontin tilaussopimuksessa  (jäljempänä Tilaussopimus), jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Tilaussopimuksen toimitussisältöä, joka kattaa Tilaussopimuksessa mainitut materiaalit ja palvelut kokonaisuudessaan, ja jotka muodostavat Tilaussopimuksen tosiasiallisen kokonaissisällön, kutsutaan nimellä ”Toimitus” näissä sopimusehdoissa.

2. SOPIMUS

2.1. Tilaussopimus syntyy, kun Myyjä ja Ostaja ovat allekirjoittaneet Tilaussopimuksen. Tilaussopimuksesta jää yksi kappale Myyjälle, yksi kappale Ostajalle.

2.2. Tilaussopimus voi syntyä myös hiljaisen hyväksynnän tai suullisen hyväksynnän tuloksena, ilman kirjallisesti tapahtuvaa hyväksyntää, kun osapuolet ryhtyvät toimimaan Myyjän tekemän tarjouksen toteuttamiseksi. Tällöin Myyjän tekemän tarjouksen katsotaan muodostavan Tilaussopimuksen.

3. ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

3.1. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimisasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa sopimusjärjestyksessä:

3.1.1. Tilaussopimus ja Tilaussopimukseen liitetyt (mahdolliset) asiakirjat
3.1.2. Peimet Oy:n yleiset toimitusehdot
3.1.3. Myyjän tarjous
3.1.4. Ostajan tarjouspyyntö
3.2. Asiakirjat tulee olla todisteellisesti molempien osapuolten tiedossa Tilaussopimusta tehdessä.

4. HINTA JA HINNAN MUUTOKSET

4.1. Kauppahinta on kiinteä ja perustuu Tilaussopimuksessa sovittuun toimitussisältöön ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat verot ja maksut.

4.2. Mikäli toimitussisältöä tai Toimitukseen (mahdollisesti kuuluvia) rakennussuunnitelmia sovitaan muutettavaksi Tilaussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumista, Myyjä on oikeutettu saamaan Ostajalta kohonneiden kustannusten osalta korvauksen ja velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityksen Ostajalle.

4.3. Toimituksen ulkopuolista ja kirjallisesti erikseen sovitusta, työmaalla tapahtuvista työsuoritteista Myyjä veloittaa  55 euroa/ tunti/ työntekijä (sis. alv) ja suunnittelutyön suoritteista 85 euroa /tunti/työntekijä (sis.alv).

4.4. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa hintaa, jos;

4.4.1. korotus johtuu sellaisesta lainmuutoksesta, verokannan muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä, jota Myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä;

4.4.2. Ostajan hankkimista tai jonkun muun kuin Myyjän toimittamista rakennusosissa tai –tarvikkeissa ilmenevistä seikoista, jotka Ostaja on Tilaussopimuksessa ilmoittanut kuuluvan Ostajan vastuulle, tai;

4.4.3. Ostajan antamat tiedot ennen Tilaussopimuksen solmimista ovat olleet paikkansa pitämättömiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia

4.5. Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava Ostajalle viipymättä

4.6. Hintaa korottavat muutos- tai lisätyöt jatkavat automaattisesti osapuolten sopimaa toimitusaikaa kohtuullisena pidettävällä ajalla

5. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN JA TOIMITUKSEN KESTO

5.1. Kauppahinta maksetaan laskua vastaan Tilaussopimuksen maksuehdon mukaisesti

5.2. Jos Ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, on Myyjällä oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä lukien

5.3. Kauppahinnan maksaminen ei merkitse Myyjän suorituksen lopullista hyväksymistä

5.4. Toimituksen kesto on 3 viikkoa. Toimitus katsotaan alkaneeksi, kun Myyjä ryhtyy suorittamaan Toimitusta työsuoritteita tehden Tilaussopimuksessa sovitussa kohteessa.

5.5. Toimitus hyväksytään lopputarkastuksessa, joka pidetään näiden sopimusehtojen kohdan 10.4. mukaisella tavalla

6.TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.1. Myyjän on ilmoitettava Toimituksen valmistumisesta Ostajalle kohdan 10.4. mukaisella tavalla. Ostaja ja Myyjä toteavat Toimituksen valmistumisen ja hyväksyvät Toimituksen allekirjoituksillaan lopputarkastuksessa.

6.2. Mikäli Ostajalla on huomautettavaa Myyjän Toimituksen puutteista, on Ostajan esitettävä vaatimuksensa kirjallisena lopputarkastuksessa. Toimitus todetaan hyväksytyksi lopputarkastuksessa, ellei lopputarkastuksen yhteydessä Ostaja erikseen ilmoita, ettei hyväksy Myyjän suoritusta Toimituksen suorittamiseksi.

6.3. Ostajan ilmoittaessa, ettei hyväksy Toimitusta, Ostajan ja Myyjän on sovittava päivä Toimituksen loppuunsaattamiseksi, joka on aina vähintään 14 työpäivää ensimmäisen lopputarkastuksen ajankohdasta

6.4. Kun Ostaja hyväksyy toimituksen lopputarkastuksessa, mutta ilmoittaa puutteista Toimituksessa, on Myyjällä 14 vuorokautta aikaa suorittaa Ostajan ilmoittamat puutteet. Suoritettuaan Ostajan ilmoittamat puutteet tehdyiksi, Myyjän on sovittava Ostajan kanssa ajankohta, jolloin Ostajan lopputarkastuksessa ilmoittamat puutteet todetaan suoritetuksi.

6.5. Kohdan 6.3. mukaisen menettelyn sovittuna päivänä suoritetaan Myyjän ja Ostajan kesken toinen lopputarkastus. Ellei Myyjä ole mainittuna aikana suorittanut Toimitusta valmiiksi kohdan 6.2. Ostajan vaatimusta puutteiden korjaamiseksi, on Ostajalla oikeus viivästyksestä johtuvaan hyvitykseen kohdan 7.3. mukaisella tavalla

7.TOIMITUSAIKA JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN

7.1 Toimituksen toteuttamisajankohta sovitaan Tilaussopimuksessa Myyjän ja Ostajan kesken. Myyjä ilmoittaa toimituksen tarkan aloittamispäivän puhelimitse Ostajalle ennen Toimituksen aloittamista.

7.2. Mikäli Toimitusta ei voida sääolosuhteiden tai muiden Myyjästä johtumattomien ylivoimaisten esteiden vuoksi suorittaa sovittuna ajankohtana, on Myyjällä oikeus siirtää Toimituksen suorittamisen ajankohtaa. Myyjän tulee ilmoittaa Toimituksen muuttunut ajankohta  Ostajalle viipymättä.

7.3. Mikäli Toimitus tai sen aloittaminen viivästyy Myyjästä johtuvasta syystä yli sovitus asennusajan, on Ostajalla oikeus viivästymisestä johtuvaan hyvitykseen, joka on 0,5 % /alkava viikko arvonverollisesta kauppahinnasta. Kokonaishyvitys voi olla kuitenkin maksimissaan 5 % arvonverollisesta kauppahinnasta.

8. VASTUU VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA

8.1.Myyjä on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan tavaran tai suorittamansa Toimituksen virheen tai vaihtamaan virheellisen tavaran kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli Myyjän tietoon ja Myyjälle varattiin tilaisuus korjata virhe tai suorittaa vaihto.

8.2. Kiireellisistä tai vähäisistä korjauksista osapuolet voivat sopia suullisesti.

8.3. Vaihdettu tavara tai materiaali kuuluu Myyjälle

8.4. Myyjän myöntämä takuu ei vähennä tai lisää Ostajan oikeutta lakisääteiseen virhevastuuseen

9. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

9.1. Myyjä suorittaa Toimituksen sovitulla kauppahinnalla ja Tilaajasopimuksessa sovitussa aikataulussa

9.2. Myyjä on Tilaussopimuksen kohteena olevan Toimituksen päätoteuttaja ja vastaa työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista. Peimet Oy:llä on voimassaolevat vastuuvakuutukset

9.3. Myyjä vastaa Toimituksen aikana Toimituksen kohteena olevan rakennuksen suojauksesta riittävällä tavalla hyvää rakennustapaa noudattaen

9.4. Kun Myyjä on suorittanut Tilaussopimuksen mukaisen Toimituksen valmiiksi, Myyjä ilmoittaa Ostajalle Toimituksen olevan valmis hyväksyttäväksi ja sopii Ostajan kanssa ajan lopputarkastusta varten

10. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

10.1. Ostaja suorittaa Tilaussopimuksen mukaiset  velvoitteensa siinä mainituilla ehdoilla

10.2. Mikäli Toimituksen suorittamiseen tarvitaan vettä tai sähköä, Ostaja vastaa veden ja sähkön saatavuudesta

10.3. Ostaja vastaa esteettömästä kulusta työntekoalueilla ja osoittaa Myyjälle paikan Toimituksessa tarvittavien materiaalien työaikaista varastointia varten

10.4. Myyjän ilmoittaessa Ostajalle Toimituksen valmistumisesta kohdan 10.4. mukaisesti, on Ostaja velvollinen osallistumaan Myyjän ja Ostajan yhdessä sopimaan lopputarkastukseen, ellei  Ostaja ilmoita kirjallisesti Toimituksen olevan valmis ja hyväksyvänsä sen ilman lopputarkastusta

11. LAADUNVARMISTUS JA TAKUU

11.1. Myyjä huolehtii Toimituksen laadusta ja noudattaa toiminnassaan hyvää rakennustapaa

11.2. Myyjä antaa Toimituksen työsisällölle 5 vuoden takuun. Takuu kattaa kaikki Toimitukseen sisältyvät työt.  Materiaalitakuun antaa Tilaussopimuksen mukaisen Toimituksen suorittamiseen vaadittavan materiaalin valmistaja. Takuun laajuus ilmoitetaan Tilaussopimuksessa

11.3. Takuun piiriin eivät kuulu ennalta arvaamattomien luonnonkatastrofien ja myrskyvahinkojen tai näihin rinnastettavien tapahtumien tai  jonkin ulkopuolisen aiheuttamat vahingot tai takuuehtojen laiminlyönnistä johtuvat vahingot

12. VAHINKOJEN KORJAAMINEN

12.1. Mikäli Myyjä on todistettavasti aiheuttanut vahinkoa Ostajan  omaisuudelle Toimitusta suorittaessaan, on Myyjä velvollinen korvaamaan vahingot viipymättä omalla kustannuksellaan

12.2. Ostajan on vaadittava kirjallisesti vahingonkorvausta kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko on havaittu tai se olisi kohtuudella pitänyt havaita

12.3. Mikäli Myyjä ei kykene korjaamaan aiheuttamaansa vahinkoa, on Ostaja oikeutettu käyttämään molempien osapuolten hyväksymää ulkopuolista palveluntarjoajaa ja maksattamaan tästä todisteellisesti aiheutuneet kulut Myyjällä

13. PERUUTTAMISEHDOT

13.1. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta kuluttajasuojalain 6 luvun 16§ 3) kohdan mukaan. Tilaussopimus ja Toimituksen suorittaminen koskee tavaraa ja suoritusta, joka valmistetaan Ostajan vaatimusten mukaisesti selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi

13.2. Ostajan peruuttaessa Tilaussopimuksen Myyjä on oikeutettu sopimussakkoon, joka on 10 % Tilaussopimuksen mukaisesta kauppahinnasta sekä pidättämään oikeuden vaatia kustannusten korvausta materiaalien, palkkakustannusten, rahtien tai muiden syiden osalta, joista Myyjälle on aiheutunut tai on saattanut aiheutua kustannuksia Myyjän ryhtyessä Tilaussopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Sopimusrikkomuksena Myyjä perii kuitenkin vähintään 10 % Tilaussopimuksen mukaisesta kauppahinnasta

13.3. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa Tilaussopimus ennen sovitun toimitusajan täyttymistä, mikäli sovitun tuotteen tai  palvelun asentaminen tai toteuttaminen ei sovellu kyseiseen kohteeseen tuotannollisista tai rakennusteknisistä syistä

14. MUUT EHDOT

14.1. Muutokset, poikkeukset ja lisäykset Tilaussopimukseen ovat voimassa vain, mikäli siitä on sovittu kirjallisesti

14.2. Osapuolilla ei ole muuten kuin liiketoiminnan luovutustilanteessa oikeutta siirtää Tilaussopimusta, sen osaa tai siihen liittyvää oikeutta tai velvoitetta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta

14.3. Tilaussopimuksesta tai Toimituksen suorittamisesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen ratkaistaan asia lopullisesti Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa tai Myyjän niin vaatiessa ennen kanteen vireille tuloa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti

JiPS-mainos Webtalo | Internet sivut, kotisivut, verkkosivut, web-sivut - Sivuston huollot ja ylläpito